Jūsų užsakymas
Bitecatch.com - Puikus maistas ieško savininko!
Bitecatch.com - Puikus maistas ieško savininko!
Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB [...] (toliau - Bitecatch) supranta, kad jūsų privatumas jums svarbus, ir jums rūpi, kaip yra naudojami jūsų asmeniniai duomenys. Mes gerbiame ir vertiname visų, kurie apsilanko šioje interneto svetainėje www.bitecatch.com (toliau - Interneto svetainė), privatumą, todėl rinksime bei naudosime asmeninius duomenis tik tokiais būdais, kaip aprašyta čia, ir tai bus suderinama su mūsų įsipareigojimais bei jūsų teisėmis pagal įstatymą.

 

Laikoma, kad Naudotojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis šios privatumo politikos (toliau - Privatumo politika), kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Bitecatch socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Bitecatch tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į Bitecatch, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti Bitecatch akcijose.

 

Naudotojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, negali dalyvauti atrankoje dėl darbo vietos į Bitecatch, atlikti aktyvius veiksmus Bitecatch socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti Bitecatch akcijose.

 

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

 

 1. Sąvokos ir apibrėžimai

In this Policy the following terms shall have the following meanings: 

 

“Slapukas (eng. cookies)”

reiškia mažą tekstinį failą, kurį Interneto svetainė deda į jūsų kompiuterį ar įrenginį, kai lankotės tam tikrose Interneto svetainės dalyse ir/arba naudojatės tam tikromis Interneto svetainės funkcijomis. Slapukų, naudojamų Interneto svetainėje, detalės nurodytos šios Privatumo politikos 10 dalyje;

“Slapukų įstatymas (eng. Cookie Law)”

reiškia atitinkamas Privatumo ir Elektroninių Ryšių (EC Direktyvos) Reglamento 2003 m. dalis;

 

 1. Bitecatch duomenys


UAB [...], įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas [...], PVM mokėtojo kodas [...], buveinės adr. [...], www.bitecatch.com,  tel. [...], el.p. [...].  

 1. Ką ši Privatumo politika apima?

Ši Privatumo Politika taikoma tik Interneto svetainės naudojimui. Mūsų Interneto svetainė gali turėti nuorodų į kitas svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad mes neturime jokios kontrolės, kaip jūsų duomenys renkami, saugomi ar naudojami kitų svetainių, todėl rekomenduojame patikrinti kitų svetainių privatumo politiką prieš teikiant jiems duomenis.

 1. Kas yra asmeniniai duomenys?

Asmeniniai duomenys apibrėžiami Pagrindinių Duomenų Apsaugos Reglamentu (ES Reglamentu 2016/679) (toliau - GDPR) ir 2018 m. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu (toliau abu kartu - Duomenų Apsaugos Teisės Aktai) kaip "bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti".

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Bitecatch Interneto svetainės adr. naršymo istoriją, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Naudotojus Bitecatch renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Bitecatch sutikime ar susitarime su Bitecatch nurodytų tikslų.

 1. Kokios yra mano teisės?

Pagal Duomenų Apsaugos Teisės Aktus turite šias teises, kurias mes visada stengsimės ginti:

   1. teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
   2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
   3. teisę reikalauti ištrinti duomenis;
   4. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
   5. teisę į duomenų perkelimą;
   6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
   7. teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.
   8. teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus kontaktais nurodytais 11 dalyje, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

Svarbu, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti. Jei bet kokia informacija, kurią turime apie jus, pasikeičia, prašome mūsų informuoti.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Daugiau informacijos apie jūsų teises galite gauti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 1. Kokius duomenis renkate ir kaip?

Priklausomai nuo to, kaip Jūs naudojatės Interneto svetaine, Mes galime rinkti ir saugoti toliau nurodytus asmeninius ir neasmeninius duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų naudojamus Slapukus ir panašias technologijas taip pat rasite 10 dalyje. Mes nerenkame jokių "specialios kategorijos" ar "neskelbtinų" asmens duomenų, su vaikais susijusių asmens duomenų arba duomenų, susijusių su teistumais ir (arba) nusikaltimais.

Mes galime rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, susijusius su įdarbinimu, skundų administravimu arba bendravimu su jumis:

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas atrenkant kandidatus į darbą ir administruojant kandidatų duomenų bazę.

Jei gavome jūsų CV (gyvenimo aprašymą), rekomendacinį laišką ir (arba) kitus dokumentus ar duomenis, susijusius su mūsų Interneto svetainėje paskelbtu skelbimu apie siūlomą darbą, arba jūs savanoriškai pateikėte savo CV įdarbinimo agentūrai, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki atrankos pabaigos, t. y. kai bus nuspręsta priimti konkretų kandidatą į darbą, baigti jo bandomąjį laikotarpį arba kai bus nuspręsta baigti atranką neįdarbinant nė vieno kandidato. Šis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei 4 mėnesiai. Po atrankos jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus, kad, atsiradus laisvai darbo vietai, galėtume jums pateikti pasiūlymą, nebent jūs prieštarautumėte tokiam tolesniam duomenų saugojimui arba tam prieštarautumėte. Jei nesutinkate, kad pasibaigus atrankos laikotarpiui jūsų duomenys būtų saugomi, informuokite mus apie tai el. paštu arba kitu jums patogiu būdu subjekto prieigos prašymo formoje. 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis jūsų sutikimu dalyvauti darbuotojų atrankoje, taip pat teisėto intereso ir teisės aktuose numatytų teisių ar pareigų įgyvendinimo pagrindu.

Jei savanoriškai pateikiate mums savo asmens duomenis, kad galėtume juos saugoti kandidatų duomenų bazėje ir prireikus su jumis susisiekti, jūsų asmens duomenis saugosime 3 metus.

Informuojame, kad galime susisiekti su jūsų ankstesniais darbdaviais ir paprašyti jų nuomonės apie jūsų kvalifikaciją, profesinius įgūdžius ir dalykines savybes. Tačiau jūsų esamo darbdavio be jūsų aiškaus išankstinio sutikimo neklausime.

Skundų, užklausų ar atsiliepimų administravimas

Jei el. paštu ar bet kokiu kitu būdu pateikiate mums skundą, prašymą ar atsiliepimą, jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, prašymo ar atsiliepimo tikslu.

Jei jūsų skundas susijęs su galimu ginču, galima žala ir t. t., jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 metų. Jei asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus ištrinti per trumpesnį laikotarpį.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis jūsų sutikimo pobūdžiu, tačiau tam tikrais atvejais tolesnio skundo saugojimo pagrindu gali tapti įstatyminė teisė.

Bendravimas el. paštu

Pagal Duomenų apsaugos teisės aktus asmens duomenimis laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jei susirašinėtojai yra juridinio asmens darbuotojai. Atsižvelgiant į tai, susirašinėjimo turiniui ir el. pašto adresams taikomos privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės pagal Duomenų apsaugos teisės aktus. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimo bendrauti el. paštu ir pateikti tam tikrus duomenis išreiškimas. Be to, asmens duomenų tvarkymas taip pat gali būti grindžiamas sutarties vykdymu ir teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymu.

Jūsų el. pašto adresas, susirašinėjimo ir kiti susiję asmens duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys pirmiausia bus matomi asmeniui, kuriam tiesiogiai siunčiate elektroninį laišką. Tačiau tam tikrais atvejais jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, atliekant vidaus administravimo tyrimą, galimą teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimą ir pan.

Tiesioginė rinkodara

Gavę jūsų sutikimą ir (arba) jei tai leidžiama pagal įstatymus, Mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, įskaitant susisiekimą su jumis el. paštu, telefonu ar paštu, pateikiant informaciją, naujienas ir pasiūlymus apie Mūsų paslaugas. Jums nebus siunčiama neteisėta rinkodara ar nepageidaujami laiškai. Visada stengsimės visapusiškai apsaugoti jūsų teises ir laikytis savo įsipareigojimų pagal Duomenų apsaugos teisės aktus ir 2003 m. privatumo ir elektroninių ryšių (EB direktyva) reglamentus, o jūs visada turėsite galimybę atsisakyti. Prieš dalydamiesi jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais, visada gausime jūsų aiškų sutikimą ir bet kada galėsite atsisakyti.

Jūsų asmens duomenis naudosime tik tuo tikslu (-ais), kuriuo (-iais) jie buvo surinkti iš pradžių, nebent pagrįstai manysime, kad kitas tikslas yra suderinamas su tuo ar tais pirminiais tikslais, ir turėsime naudoti jūsų asmens duomenis tuo tikslu. Jei Mes vis dėlto tokiu tikslu naudojame jūsų asmens duomenis ir jūs norite, kad Mes paaiškintume, kaip naujas tikslas suderinamas su pirminiu, susisiekite su mumis naudodamiesi 11 dalyje pateikta informacija.

Jei Mums reikia naudoti jūsų asmens duomenis tikslu, kuris nesusijęs arba nesuderinamas su tikslu (-ais), kuriuo (-iais) jie buvo surinkti iš pradžių, Mes jus informuosime ir paaiškinsime, kokiu teisiniu pagrindu galime tai daryti.

Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai leidžiama arba reikalaujama pagal įstatymus, Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis be jūsų žinios ar sutikimo. Tai bus daroma tik laikantis Duomenų apsaugos teisės aktų ir jūsų teisių.

 1. Kaip ir kur saugote ar perduodate mano asmens duomenis?

Kai kuriuos jūsų asmens duomenis saugome arba perduodame tik Europos ekonominėje erdvėje (toliau - EEE). EEE sudaro visos ES valstybės narės, taip pat Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenys bus visiškai apsaugoti pagal duomenų apsaugos teisės aktus, BDAR ir (arba) pagal lygiaverčiuose teisės aktuose nustatytus standartus.

 

Jūsų asmens duomenų saugumas Mums yra labai svarbus, todėl, siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, Mes imamės daugelio svarbių priemonių, įskaitant toliau išvardytas:

 

- prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, atstovams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms teisėtai reikia juos žinoti, ir užtikriname, kad jiems būtų taikomi konfidencialumo įsipareigojimai;

 

- duomenų pažeidimų (atsitiktinio ar neteisėto jūsų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų) šalinimo procedūros, įskaitant pranešimą jums ir (arba) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.

 1. Ar dalijatės mano asmeniniais duomenimis?

Jokiu tikslu nesidalijame jūsų asmens duomenimis su jokiomis trečiosiomis šalimis, išskyrus toliau nurodytas išimtis:

1. Siekdami įvykdyti jūsų užsakytas paslaugas, savo partneriams pateiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek jos reikės konkrečiai paslaugai atlikti;

2. Jūsų asmens duomenis galime pateikti savo partneriams, kurie atlieka tam tikrą darbą ir teikia paslaugas (tarpininkams, kurie tvarko duomenis sutarčių su klientais sudarymo ir administravimo tikslais; IT bendrovėms, kurios tvarko duomenis, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir priežiūrą; mūsų klientams, kurie teikia saugumo ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo ir apskaitos paslaugas);

3. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami teismui, teisėsaugos institucijoms ar valstybės institucijoms, jei toks teikimas numatytas teisiniuose reikalavimuose (pvz., antstoliams, teismo įsakymams ir kt.);

4. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami kitiems subjektams tik gavus Jūsų asmeninį sutikimą, jei Jūs tokį sutikimą duotumėte kiekvienu konkrečiu atveju;

Jūsų asmens duomenis galime teikti kitiems šioje privatumo politikoje nenurodytiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir mūsų vardu tvarko Klientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų duotus nurodymus ir tik tiek, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti sutartyje su jumis nustatytus įsipareigojimus. Padedami duomenų tvarkytojų, imamės visų būtinų veiksmų, kad užtikrintume, jog duomenų tvarkytojai įdiegė tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones ir išlaikytų jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

Jei bet kokie jūsų asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, kaip aprašyta pirmiau, Mes imsimės priemonių užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, patikimai ir laikantis jūsų teisių, Mūsų pareigų ir trečiosios šalies pareigų pagal įstatymus, kaip aprašyta pirmiau 7 dalyje.

Jei kokie nors asmens duomenys perduodami už EEE ribų, Mes imsimės tinkamų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip pat saugiai ir patikimai, kaip būtų tvarkomi EEE ir pagal duomenų apsaugos teisės aktus, kaip paaiškinta pirmiau 7 dalyje.

Jei parduodame, perduodame arba sujungiame dalį Mūsų verslo ar turto, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai. Bet kuris naujas Mūsų verslo savininkas gali toliau naudoti jūsų asmens duomenis tais pačiais būdais, kuriais Mes juos naudojome, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

 

Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis Mes galime būti teisiškai įpareigoti dalytis tam tikrais asmens duomenimis, tarp kurių gali būti ir jūsų asmens duomenys, jei dalyvaujame teisminiame procese arba vykdome teisines prievoles, teismo nutartį ar valdžios institucijos nurodymus. 

 1. Kaip galiu pasiekti savo asmeninius duomenis?

Jei norite sužinoti, kokius asmens duomenis apie jus turime, galite paprašyti, kad pateiktume išsamią informaciją apie šiuos asmens duomenis ir jų kopiją (jei tokie asmens duomenys yra saugomi). Tai vadinama "prašymu dėl prieigos prie duomenų".

 

Visi prašymai dėl prieigos prie duomenų subjekto turėtų būti pateikiami raštu ir siunčiami 11 dalyje nurodytais el. pašto arba pašto adresais. Kad tai padaryti būtų kuo paprasčiau, galite naudotis subjekto prieigos prašymo forma. Neprivalote naudoti šios formos, tačiau tai yra paprasčiausias būdas pasakyti Mums viską, ką turime žinoti, kad galėtume kuo greičiau atsakyti į Jūsų prašymą.

 

Už subjekto prieigos prašymą paprastai nėra imamas joks mokestis. Jei jūsų prašymas yra "akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis" (pavyzdžiui, jei prašymai kartojasi), gali būti imamas mokestis, kad būtų padengtos Mūsų administracinės išlaidos, susijusios su atsakymu.

 

Mes atsakysime į jūsų prašymą dėl subjekto prieigos per trumpesnį nei vieno mėnesio laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Paprastai per tą laiką siekiame pateikti išsamų atsakymą, įskaitant jūsų asmens duomenų kopiją. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač jei jūsų prašymas yra sudėtingesnis, gali prireikti daugiau laiko - ne daugiau kaip trijų mėnesių nuo tos dienos, kai gauname jūsų prašymą. Jūs būsite išsamiai informuojami apie Mūsų veiksmų eigą.

 1. Kaip naudojate Slapukus?

Mūsų Svetainė jūsų kompiuteryje ar įrenginyje gali patalpinti ir pasiekti tam tikrus pirmosios šalies Slapukus. Pirmosios šalies slapukai yra tie, kuriuos tiesiogiai patalpinome Mes ir kuriuos naudojame tik Mes . Mes naudojame Slapukus, kad palengvintume ir pagerintume jūsų naudojimąsi Mūsų svetaine ir teiktume bei tobulintume paslaugas. Mes atidžiai atrinkome šiuos Slapukus ir ėmėmės priemonių, kad užtikrintume, jog Jūsų privatumas ir asmens duomenys būtų visada saugomi ir gerbiami.

Tam tikrų Mūsų Svetainės funkcijų veikimas priklauso nuo Slapukų. Slapukų įstatymas šiuos Slapukus laiko "griežtai būtinais". Šie Slapukai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje. Jūsų sutikimo dėl šių Slapukų įdiegimo nebus prašoma, tačiau vis tiek svarbu, kad apie juos žinotumėte. Vis dar galite blokuoti šiuos Slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, kaip aprašyta toliau, tačiau turėkite omenyje, kad tokiu atveju Mūsų svetainė gali veikti netinkamai. Mes labai stengiamės užtikrinti, kad juos leidžiant nekiltų pavojaus jūsų privatumui.

Jūsų kompiuteryje arba įrenginyje gali būti patalpinti šie pirmosios šalies Slapukai:

Name of the Cookie

Description

Moment of creation

Expiry date

Data used

_gat_gtag_UA_2757289_4

Used in „Google Analytics“ to increase the request rate

When a specific content is selected

Session 

Selected content.

_gid

A unique ID is registered, which is used to generate statistics when a visitor uses Our site.

When a link is clicked

Session

A unique code is generated.

_ga

A unique ID is registered, which is used to generate statistics when a visitor uses Our site.

When a link is clicked

2 years

A unique code is generated.

PHPSESSID

A Cookie that is essential for the functionality of the website.

When a link is clicked 

Session

A unique code is generated.

 

Be mūsų teikiamų kontrolės priemonių, galite pasirinkti įjungti arba išjungti slapukus savo interneto naršyklėje. Dauguma interneto naršyklių taip pat leidžia pasirinkti, ar norite išjungti visus Slapukus, ar tik trečiųjų šalių Slapukus. Pagal numatytuosius nustatymus dauguma interneto naršyklių priima Slapukus, tačiau tai galima pakeisti. Išsamesnės informacijos ieškokite savo interneto naršyklės pagalbos meniu arba su įrenginiu pateiktuose dokumentuose.

 

Savo kompiuteryje ar įrenginyje esančius Slapukus galite bet kada ištrinti, tačiau galite prarasti bet kokią informaciją, kuri leidžia greičiau ir efektyviau pasiekti Mūsų svetainę.

 

Rekomenduojama nuolat atnaujinti savo interneto naršyklę ir operacinę sistemą, o jei nesate tikri dėl privatumo nustatymų koregavimo, kreipkitės į savo interneto naršyklės kūrėjo ir kompiuterio ar įrenginio gamintojo pagalbos ir rekomendacijų.

 1. Kaip su jumis susiekti?

Norėdami susisiekti su mumis dėl bet kokių su jūsų asmens duomenimis ir duomenų apsauga susijusių klausimų, įskaitant prašymą dėl prieigos prie duomenų, naudokite šiuos duomenis:

 

El. pašto adresas: [...]. 

Telefono numeris: [...].

 1. Šios Privatumo politikos pakeitimai

Šį privatumo pranešimą kartais galime keisti. To gali prireikti, pavyzdžiui, pasikeitus įstatymams arba pakeitus Mūsų verslą taip, kad tai turėtų įtakos asmens duomenų apsaugai.

Bet kokie pakeitimai bus nedelsiant paskelbti Mūsų Interneto svetainėje ir bus laikoma, kad jūs sutikote su Privatumo politikos sąlygomis pirmą kartą pasinaudoję Mūsų Interneto svetaine po pakeitimų. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šį puslapį, kad gautumėte naujausią informaciją. Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta <<įrašyti datą>>.